Įvadas 

UAB „Lintera – baldų technologijos“ (toliau – Bendrovė) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Bendrovė renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis laikydamasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. 

Bendrovė suvokia ypatingą svarbą, tenkančią jūsų asmens duomenų apsaugai, gerbia jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika). Ši Privatumo politika nustato privatumo sąlygas jums naudojantis interneto svetaine www.lbt.lintera.lt (toliau – Svetainė). 

Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą: kodėl ir kokius jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko, kokiu teisiniu pagrindu juos renka ir kiek laiko saugo ir kam jie yra prieinami, kokias teises turite ir kaip jomis galite pasinaudoti.  

Asmens duomenis Bendrovė tvarko teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydama asmens duomenis, Bendrovė siekia, kad tvarkomi asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.  

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.  

 1. Sąvokos ir apibrėžtys

1.1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį (duomenų subjektą); identifikuotas arba identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.  

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išdava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

1.3. Duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės. 

1.4. Duomenų tvarkytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

1.5. Trečioji šalis – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis. 

1.6. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – tai saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami perduoti, saugomi ar kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga. 

1.7. Duomenų subjektas – asmuo, kurio duomenys tvarkomi (pvz., verslo partneris, kuris yra fizinis asmuo, interneto svetainės naudotojas ar verslo partnerio, kuris yra juridinis asmuo, kontaktinis asmuo (darbuotojas ar įgaliotas asmuo). 

1.8. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

 1. Principai

2.1. Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, laikydamasi šių principų: 

2.1.1. teisėtumo, nešališkumo ir skaidrumo – duomenų subjekto duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai; 

2.1.2. tikslo ribojimo – asmens duomenys renkami nurodytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, ir toliau netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais; 

2.1.3. duomenų kiekio mažinimo – asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi; 

2.1.4. tikslumo – asmens duomenys yra tikslūs ir atnaujinti; Bendrovė taiko pagrįstas priemones, siekdama užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištrinti arba ištaisyti; 

2.1.5. saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenys turi būti saugomi tokia forma, kuri leidžia nustatyti duomenų subjektų tapatybę ne ilgiau, nei tai yra reikalinga tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, atsižvelgiant į taikytinus teisės aktus; 

2.1.6. vientisumo ir konfidencialumo – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

 1. Kaip Bendrovė renka jūsų asmens duomenis?

3.1. Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais: 

3.1.1. kai jūs asmens duomenis pateikiate Bendrovei. Jūs pateikiate Bendrovei savo asmens duomenis, kai teikiate Bendrovei užklausimus Svetainėje, siunčiate užsakymus ir/arba sudarote sutartis, bendraujate su Bendrovės atstovais telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis. Jums susisiekus su Bendrove raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, Bendrovė išsaugo susirašinėjimo ar pokalbių metu gautus duomenis (Bendrovė pačių pokalbių nesaugo, jų neįrašinėja); 

3.1.2. kai jūs naudojatės Svetaine. Kai jūs naudojatės Svetaine, informacija, tokia kaip: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei apsilankėte Svetainėje iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda, yra renkama automatiškai; 

3.1.3. kai jūsų asmens duomenis teisės aktų ir/arba šios Privatumo politikos nustatyta tvarka Bendrovė gauna iš kitų asmenų. 

3.2. Bendrovė gali apjungti iš jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, Bendrovės pačios surinktais iš kitų viešų ir/arba privačių ar kitaip prieinamų šaltinių. Jūsų pateiktus asmens duomenis Bendrovė gali sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis. 

 1. 4. Kokius jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Bendrovė tvarko?

4.1. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais tikslais: 

4.1.1. užsakymų ir/arba sutarčių sudarymo su esamais verslo partneriais, verslo santykių su naujais verslo partneriais sukūrimo, užsakymų ir/arba sutarčių vykdymo, mokėjimų pagal sudarytas sutartis atlikimo, pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo, skundų sprendimo tikslu. Bendrovė taip pat tvarko jūsų asmens duomenis tikslu užtikrinti teisingą Bendrovės mokestinių įsipareigojimų vykdymą, o taip pat siekiant apginti savo juridines teises, iškilus teisiniam ginčui.  

Jūs arba Bendrovės verslo partneris, esamas ar potencialus, pateikiate Bendrovei asmens duomenis bendraudami su Bendrovės darbuotojais telefonu ir/arba parašydami Bendrovei, t.y. pateikdami užklausą Svetainėje, išsiųsdami užsakymą elektroniniu paštu ar kitomis susisiekimo priemonėmis, sudarydami sutartį su Bendrove ar gaudami paslaugą (jeigu sutartis nesudaryta).  

Bendrovė taip pat renka asmens duomenis apie jus Valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Registrų centras bei kitose viešai prieinamose ar privačiose duomenų bazėse, siekdama patikrinti jūsų Bendrovei teikiamų duomenų tikrumą. Jums susisiekus su Bendrove raštu, elektroniniu paštu ar telefonu bus išsaugoti susirašinėjimo, pokalbio ar sutarties sudarymo metu gauti jūsų asmens duomenys. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: 

Asmens duomenų kategorijos 
 • Vardas, pavardė;  
 • Kontaktinė informacija: telefonas ir/ar elektroninis paštas, adresas; 
 • Banko sąskaita; 
 • Įmonės/PVM mokėtojo kodas (jei esate PVM mokėtojas); 
 • Pareigos; 

Jeigu užsakymas ir/arba sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu:  

 • Gimimo data arba asmens kodas; 
 • Verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris; 
 • Individualios įmonės kodas.  
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas bei Bendrovės teisėti interesai. Norėdami pradėti ar palaikyti verslo santykius, atsakyti į užklausas bei priimti užsakymus, sudaryti sutartis bei jas vykdyti ir/arba susisiekti kilus įvairių klausimų dėl užsakymo ir/arba sutarties vykdymo, vykdyti mokestinius įsipareigojimus, spręsti teisinius ginčus, Bendrovė turi tvarkyti jūsų asmens duomenis. 
Asmens duomenų saugojimo terminas  Sėkmingo bendradarbiavimo atveju, jeigu jūsų užsakymas buvo priimtas vykdymui ir/arba buvo pasirašyta sutartis, jūsų, verslo partnerių darbuotojų ar įgaliotų atstovų asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.  

Jeigu sutartis nebuvo sudaryta, asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo apskaitos dokumento išdavimo datos.  

Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu asmens duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra pateikti reikalaujant valstybinėms institucijoms, teismams, įvairių teisinių procesų metu, kai Bendrovė yra įpareigota saugoti aukščiau nurodytus asmens duomenis ilgiau nei nustatyta šioje Privatumo politikoje. Tuomet asmens duomenys bus saugomi 1 (vienerius) metus nuo galutinio atitinkamų institucijų sprendimo priėmimo datos. 

Esant sudarytoms autorių teisių ir intelektinių paslaugų sutartims, visi susiję dokumentai bei juose esantys asmens duomenys, bus saugomi 50 (penkiasdešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos. 

Bendrovė gali atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, finansų ir teisės konsultantams, bankams, valstybinėms įstaigoms (dažniausiai – Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodra ir kitoms), įmonėms teikiančioms su užsakymo ir/arba sutarties vykdymu susijusias paslaugas, duomenų tvarkytojams, tokiems kaip archyvavimo įmonė, IT priežiūros įmonėms ir kt. 

4.1.2. tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie Bendrovę, su Bendrove susijusių asmenų ir partnerių prekes ir/arba paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: 

Asmens duomenų kategorijos 
 • Vardas, pavardė; 
 • Kontaktinė informacija: telefonas ir/ar elektroninis paštas; 
 • Naujienlaiškio sąveika (informacija, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada buvo perkaitytas, kiek kartų buvo skaitytas (arba atidarytas), ar jis buvo kam nors persiųstas, kokia buvo naudota operacinė sistema, koks elektroninio pašto serveris, įskaitant jo vietą).  
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas. Bendrovė gavusi jūsų sutikimą, siunčia jums informaciją apie savo produktus, paslaugas, pasiūlymus ir reklamą, be to Bendrovė norėdama geriau suprasti, ar Bendrovės siunčiama informacija yra aktuali, renka informaciją apie naujienlaiškio sąveiką. 
Asmens duomenų saugojimo terminas  Tokiu būdu renkami asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus atsisakyta tiesioginės rinkodaros pranešimų prenumeratos, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių po paskutinės sąveikos su naujienlaiškiu. 

Bendrovė gali atskleisti jūsų asmens duomenis auditoriams, finansų ir teisės konsultantams, įmonėms teikiančioms su užsakymo ir/arba sutarties vykdymu susijusias paslaugas, duomenų tvarkytojams, tokiems kaip archyvavimo įmonė, įmonei, kurios sistema yra naudojama, siunčiant naujienlaiškius, IT priežiūros įmonėms ir kt. 

4.1.3. įdarbinimo tikslais, kaip dalis esamo ir būsimo įdarbinimo proceso, taip pat siekiant įvertinti jūsų kompetenciją ir kitas savybes. Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, siekdama administruoti įdarbinimo procesą, kurį, be kita ko, apima jūsų paraiškos nagrinėjimas, kandidato bylos sukūrimas, susisiekimas su jumis atitinkamu būdu (pvz., siekiant pakviesti jus į darbo pokalbį). Bendrovė taip pat tvarko jūsų asmens duomenis siekdama įvertinti jūsų paraišką, o į tai įeina sprendimas, ar jūs esate tinkamas eiti konkrečias pareigas, ar išsilavinimas, patirtis ir kalbų įgūdžiai atitinka pareigoms keliamus reikalavimus, ar atlyginimo lygis atitinka jūsų lūkesčius. Įdarbinimo metu atranką vykdantys asmenys gali pasižymėti pastabas, kurias turės darbo pokalbių metu, ir jas gali sudaryti asmens duomenys. Tokie duomenys bus tvarkomi, siekiant įvertinti jūsų tinkamumą pareigoms. Pildydamas įdarbinimo formą kandidatas išreiškia savo sutikimą dalyvauti esamame ar būsimame įdarbinimo procese, vykdomame Bendrovėje. Šis sutikimas galioja visiems dokumentams, kurie jūsų yra pateikti įdarbinimo proceso metu. 

Bendrovė naudos jūsų asmens duomenis tik įdarbinimo į laisvą darbo vietą, dėl kurios kreipėtės, tikslais. Tačiau Bendrovė gali paprašyti jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis ateityje, kai tai bus susiję su kitomis pareigomis, kurioms jūs, Bendrovės manymu, galite būti tinkamas kandidatas. Jei su tuo sutiksite, Bendrovė jūsų asmens duomenis tvarkys būsimų įdarbinimų tikslu.  

Informaciją apie jus Bendrovė gauna, kai jūs pateikiate savo paraišką laisvai darbo vietai užimti (Bendrovės atrankos įrankyje, teikdami gyvenimo aprašymą ir/arba motyvacinį laišką). Bendrovė taip pat gali rinkti jūsų asmens duomenis iš asmens, kuris jus rekomendavo, įdarbinimo įmonės, karjeros portalų ar duomenų bazių (pvz., „CV Online“, „CV Market“), įdarbinimo agentūros arba švietimo įstaigos ar švietimą skatinančios organizacijos. 

Asmens duomenų kategorijos 
 • Vardas, pavardė;  
 • Kontaktinė informacija: telefonas ir/ar elektroninis paštas, adresas; 
 • Darbo istorija (patirtis); 
 • Išsilavinimo istorija (įskaitant mokomuosius kursus ir sertifikatus); 
 • Kalbos; 
 • Atlyginimo lūkesčiai; 
 • Kontaktinė informacija rekomendacijoms gauti; 
 • Kiti įgūdžiai, atsižvelgiant į jūsų pareigas, į kurias pretenduojate; 
 • Darbo pokalbio proceso metu pasižymėtos pastabos (be kita ko, tokioms pastaboms gali būti priskiriamas Bendrovės įvertinimas jums kaip kandidatui); 
 • Testų ir/ar praktinių užduočių rezultatai; 
 • Paraiškos priedai (neprivaloma); 
 • URL nuoroda į socialinių tinklų paskyras (neprivaloma); 
 • Nuotrauka (neprivaloma); 
 • Reziumė (gali apimti nuotraukas ir vaizdo įrašus) (neprivaloma); 
 • Paraiškos duomenys (pvz. paraiškų skaičius,  pokalbio dėl darbo data, pastabos, pranešimai); 
 • Pageidaujamas darbas ir/arba darbo valandos.  
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas – atsiliepdami į Bendrovės darbo pasiūlymų skelbimus, jūs sutinkate, jog bus tvarkomi jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte Bendrovės atrankos įrankyje, gyvenimo aprašyme (CV) ir/arba motyvaciniame laiške.  

Tačiau iškilus teisiniam ginčui dėl jūsų įdarbinimo į konkrečias pareigas Bendrovėje, jūsų asmens duomenų tvarkymas bus pagrįstas teisėtų Bendrovės interesų apsauga.   

Asmens duomenų saugojimo terminas  Saugojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai po įdarbinimo vietos, į kurią pretendavote, užėmimo.  

Jei sutikote dalyvauti įdarbinimo procese į kitą laisvą darbo vietą, Bendrovė jūsų asmens duomenis saugos ne ilgiau kaip 1 (vienus) metus nuo gauto sutikimo.  

Tais atvejais, kai gausime informacijos apie jus ne iš paraiškos, pvz. iš asmens, kuris jus rekomendavo, ir neduosite savo sutikimo per 30 dienų, pasibaigus šiam terminui, jūsų asmens duomenys bus ištrinti. 

Bendrovė gali atskleisti jūsų asmens duomenis teisės konsultantams, duomenų tvarkytojams, IT priežiūros įmonėms ir kt. 

4.1.4. svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti. Kai jūs naudojatės Svetaine tam tikri duomenys perduodami Bendrovei automatiškai po jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą. Plačiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje. 

4.1.5. Bendrovės socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu, Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: 

Asmens duomenų kategorijos 
 • Vardas, pavardė; 
 • Elektroninis paštas; 
 • Lytis; 
 • Šalis; 
 • Profilio nuotrauka; 
 • Bendrovei siųstas pranešimas bei atsakymas, jų gavimo laikas; 
 • Pranešimo komentarai; 
 • Pasidalinimai; 
 •  Informacija apie reakcijas į pranešimus. 
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas.  
Asmens duomenų saugojimo terminas  Tokiu būdu renkami asmens duomenys bus saugomi 2 (du) metus. 

4.2. Bendrovė neprašo pateikti ir netvarko jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, elektroniniu paštu, telefonu) Bendrovei pateiksite šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti jūsų sutikimu. Atitinkamai, Bendrovė šiuos jūsų duomenis tvarkys kartu su kitais jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte Privatumo politikos 4.1. punkte nurodytais būdais. 

 1. 5. Ar jūsų asmens duomenis Bendrovė naudos tiesioginei rinkodarai?

5.1. Bendrovė gali naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktų jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie Bendrovę, su Bendrove susijusių asmenų ir partnerių prekes ir/arba paslaugas. Jūsų asmens duomenis, šiame punkte nurodytu tikslu, naudosime tik jums papildomai su tuo sutikus. 

5.2. Rinkodaros tikslu Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikos 4.1.2. punkte. 

5.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate Bendrovei jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti kontaktinėje formoje, varnele pažymėdami pasirinkimą „Sutinku, kad mano asmens duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais.“ 

5.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu jūs taip pat suteikiate leidimą Bendrovei šiuo tikslu susisiekti su jumis ryšio priemonėmis (pvz. elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir kt). 

5.5. Jei jūs duodate sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Bendrovė gali panaudoti jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais Bendrovės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju Bendrovė naudos tik nuasmenintus jūsų duomenis. 

5.6. Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada gali būti atšauktas visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų: 

5.6.1. jūs galite pranešti Bendrovei apie atsisakymą elektroniniu būdu gautuose pasiūlymuose, naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienlaiškiuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo.“ ar pan.), arba 

5.6.2. atsiųsti Bendrovei prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Siunčiant prašymą šiame punkte nustatyta tvarka, būtina aiškiai nurodyti informaciją, kuri leistų Bendrovei nustatyti jus kaip duomenų subjektą, t.y. privaloma nurodyti savo vardą ir pavardę, aiškiai įvardinti kokius veiksmus prašote atlikti, asmens duomenis, kurių atžvilgiu prašote atlikti konkrečius veiksmus. Tikslu jus tinkamai identifikuot, Bendrovė gali paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. 

5.7. Jums atšaukus savo sutikimą, Bendrovė kuo skubiau imsis veiksmų nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. 

5.8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja Bendrovės sunaikinti jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją jums apie Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad Bendrovė atliktų ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai. 

 1. 6. Kaip Bendrovė naudos slapukus?

6.1. Bendrovė renka informaciją apie jus naudodama slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. 

6.2. Slapukais Bendrovė gali rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. 

6.3. Slapukais gaunamą informaciją Bendrovė naudoja šiais tikslais: 

6.3.1. kad užtikrinti Svetainės funkcionalumą (pvz., kad jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu, kad Svetainė jus pažintų kaip naudotoją); 

6.3.2. siekiant Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų jūsų poreikius; 

6.3.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; 

6.3.4. tiksliniam rinkodaros orientavimui. 

6.4. Bendrovė nepažeisdama teisės aktų reikalavimų, gali apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su jūsų pateiktais asmens duomenimis). 

6.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: 

6.5.1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui; 

6.5.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; 

6.5.3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; 

6.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų jus sudominti; 

6.5.5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją. 

6.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama čia / lentelėje žemiau: 

 

6.7. Sutikimą naudoti slapukus jūs galite duoti šiais būdais: 

6.7.1. neištrindami jų ir/arba nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; 

6.7.2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“. 

6.8. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html. 

6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės. 

 1. 7. Kam Bendrovė gali atskleisti jūsų asmens duomenis?

7.1. Bendrovė garantuoja, kad jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.  

Jūsų teisėms į privatumą užtikrinti Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo principo ir griežtai riboja duomenų atskleidimą. Tik įgalioti Bendrovės asmenys turi teisę keisti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis. Bendrovė neperduos jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau Bendrovė pasilieka teisę pateikti informaciją apie jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to Bendrovės pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos. 

7.2. Bendrovė gali perduoti jūsų asmens duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas. 

7.3. Bendrovė gali perduoti jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms Bendrovei vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių įmonių Bendrovė reikalauja užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal Bendrovės duotus nurodymus ir galiojančius asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. 

7.4. Bendrovė surinktus duomenis apie jus gali atskleisti šioms trečiosioms šalims: 

7.4.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant Bendrovės sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo); 

7.4.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamasi duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės priežiūros tikslais; 

7.5. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Bendrovei tikslais. 

 1. Kiek laiko Bendrovė saugos jūsų asmens duomenis?

8.1. Bendrovė saugo jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

8.2. Privatumo politikos 4.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti jūsų asmens duomenų saugojimo terminai. 

 1. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

9.1. Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti Bendrovės ar Bendrovės tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodama jūsų duomenis už ES ribų Bendrovė atliks visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys bus tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos. 

9.2. Tačiau atkreipiame jūsų dėmesį, kad informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Bendrovė imsis visų priemonių siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis, tačiau Bendrovė negali užtikrinti duomenų saugumo, kai jūs perduodate duomenis į Svetainę – jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Bendrovei gavus jūsų duomenis, bus taikomos griežtos procedūros ir saugumo priemonės, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos. 

9.3. Bendrovei sužinojus apie jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti grėsmę jūsų teisėms ar laisvėms, Bendrovė nedelsiant jus apie tai informuos. 

 1. Išorinės svetainės

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – Bendrovės verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos Bendrovės ir/ arba Bendrovės partnerių prekės ir/arba paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis. 

 1. Jūsų teisės

11.1. Jūs turite šias teises: 

11.1.1. teisę gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis; 

11.1.2. jeigu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; 

11.1.3. teisę kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius jūsų asmens duomenis; 

11.1.4. reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti; 

11.1.5. reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimu nustatymu, vykdymu bei gynimu; 

11.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimu nustatymu, vykdymu bei gynimu; 

11.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai Bendrovei nebereikia jūsų asmens duomenų, bet jūs nenorite, kad Bendrovė juos sunaikintų; 

11.1.8. teisę gauti ar perduoti kitai įmonei jūsų duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį; 

11.1.9. teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą; 

11.1.10. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu. 

11.2. Bendrovė pasilieka teisę nevykdyti jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti: 

11.2.1. Bendrovei nustatytų teisinių pareigų vykdymą; 

11.2.2. valstybės saugumą ar gynybą; 

11.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; 

11.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus; 

11.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; 

11.2.6. jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

11.3. Su šios Privatumo politikos 11.1. punkte įgyvendinimu susijusius reikalavimus Bendrovei galite teikti asmeniškai, paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Siunčiant prašymą šiame punkte nustatyta tvarka, būtina aiškiai nurodyti informaciją, kuri leistų Bendrovei nustatyti jus kaip duomenų subjektą, t.y. privaloma nurodyti savo vardą ir pavardę, aiškiai įvardinti kokius veiksmus prašote atlikti, asmens duomenis, kurių atžvilgiu prašote atlikti konkrečius veiksmus. Bendrovė gavusi jūsų kreipimąsi, gali paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą Bendrovei reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. 

11.4. Bendrovė į jūsų prašymą atsakys ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. 

11.5. Jeigu bus būtina Bendrovė sustabdys jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, Bendrovė nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutrauks jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai Bendrovė yra įpareigota toliau tvarkyti jūsų duomenis teisės aktų, teismų sprendimų ar Bendrovei duotų privalomų institucijų nurodymų pagrindu. 

11.6. Bendrovei atsisakius vykdyti jūsų prašymą, Bendrovė nurodys tokio atsisakymo pagrindus bei motyvus. 

11.7. Nesutikdami su Bendrovės veiksmais ar atsakymu į jūsų kreipimąsi, Bendrovės veiksmus ir sprendimus turite teisę skųsti įstatymų nustatyta tvarka kompetentingai institucijai. 

 1. Kam jūs galite pateikti skundą?

12.1. Skundą dėl Bendrovės duomenų tvarkymo veiksmų galite pateikti raštu, šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis.  

12.2. Jei manote, kad taip kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, jūs turite teisę kreiptis į Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrx.lt), L. Sapiegos g. 17, LT – 10312 Vilnius, tel.: (+370 5) 271 2804, 279 1445, faks.: (+370 5) 261 9494, elektroniniu paštu: ada@ada.lt 

 1. 13. Privatumo politikos pakeitimai

13.1. Bendrovė reguliariai peržiūri savo Privatumo politiką. Bendrovės Privatumo politikos pakeitimai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Bendrovė jums asmeniškai praneš apie Privatumo politikos pakeitimus. 

 1. Kaip susisiekti su Bendrove?

14.1. Jeigu turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, pageidavimų, pastabų ar nusiskundimų, susisiekite su Bendrove žemiau nurodytais kontaktais: 

14.1.1. siunčiant paštu – UAB „Lintera – baldų technologijos“, adresu: Ukmergės g. 22, LT-55101 Jonava. 

14.1.2. siunčiant elektroniniu paštu – Jonava@lintera.info  

14.1.3. telefonu – (+370 349) 61161 

Back to Top
Product has been added to your cart